Sunday, October 29, 2017

ב"ה

נפטר = 339 = כל פטר = שלט
 השלד = דוד רעה = 

 נפטר באהבה = 354 = שמטה
כל פטר באהבה = כל פטר יה
 שלדו דוד =
 
הרבנים לא פרשו את המונח נפטר נכונה


ב"ה

אין מושג "מות", כפי שאנחנו מפרשים את המונח, בתורה בכלל

מות = 446 = האמת = תמו = וינפש = היא כל ממש
= היא כל ישע

יומת = 456 = ימות = תנו = אדם קדמון = 1455 = 456
= מקום אדם בארץ = 2454 = 456 = אתה כל = אתה היה יהיה
= את כלה = שתי עיניה פקוחות

מתים = 1050 = 51 = תמים = אמי

למות = 476 = עתו

יש רק האמת והמצוה להיות תמים. הרבנים פרשו את המונח האמת כ-מות והעם האמינו בהם. מאז רובנו משוכנעים כי אנחנו וכל חי חייבים למות. אז הסבורים כך מתים כי אין בלבם שום ספק כי עליהם למות. האמונה בוראת את המציאות. אולם, התורה מלמדת כי על כלנו למצוא את האמת ולהיות אמתיים. אם היינו משוכנעים בכל מאדנו כי היעד שלנו הוא למצוא את האמת ולהיות אמתיים, היינו חיים לעד. הרבנים פרשו את התורה באופן מעוות והביאו את המות על העולם. הם הביאו את ההתאבדות אל העולם. ההתאבדות היא איסור מוחלט. אם נחזור לפרושי התורה הנכונים נחיה לנצחים כמנצחיםFriday, October 20, 2017

TERRA FIRMA - TORAH MADE ACTUAL

To all those lost in translation:


wow. Yet again, I was reading some of the really and sincerely anti-Semitic, oops I mean anti-Zionist, comments one sees in the internet every day.
For the information of those who are willing and able to be deprogrammed: It is the People of Israel who are occupied in the state that calls itself Israel. That state is what Theodor Herzl called "the final solution". It is supposed to put an end to Jewish morality and the true Torah once and for all. 80-90% of "the Palestinians" are Hebrews who were forcibly converted to Islam and some to Christianity as well. See the research of Tsvi Misinai.
It's not working though. What is actually happening is that the real Jews are coming out of the trance of the Babylonian Talmud (which was written by the same rabbinic heretics and renegades who wrote the intentional mistranslations of HaBrit HaChadash that you know as "the new testament") and we are returning to true Torah and the true Land of Israel. Those mistranslations are the "template" of the corrupted Earth we have been living on. When they are pronounced, the vapor of your breath becomes the concrete reality, the obdurate horror we have been living. We are few, but HaShem is with us.We are returning to the learning of genuine Torah and, in so doing, the breath we breathe is creating the Earth that God is God's original Vision of Earth.
All of the lies are about to be cleared away, the thick crust that was laid over the Land of Israel (the Talmud and "the new testament") and both being broken up and the true Brit HaChadashah - renewed Terra (Torah made into actual Land) is about to be revealed in all its holy pristine purity. In this Generation, the rectification of all of the Generations is even now taking place and you can enjoy it and live in Heaven on Earth eternally or be plowed under. Free will is granted. That is the true Tziyyon. That is what you are never supposed to know is real Torah and that is why you've been taught to blaspheme and curse Tziyyon with all of your ignorant hate speech about Zion.
The breath of hatred that issues from your own mouth and nostrils creates impenetrable barriers between you and the Holy Land that is even now begin revealed. You will be lost in the floods and volcanoes if you continue to hate. Earth is renewing herself and becoming a fitting Mirror for God. The abstract, spiritual principles and ideals that once existed only in Heaven are becoming terra firma - actual, physical Torah.
If you do not contribute to that purification, if you hate and speak ill of true Israel to whom you own every moral thing you have ever learned, if you do not admit that in every generation morality has only continued to exist because of a few moral Jews who kept the world from being sunk in mire - you will be lost in the mistranslation of your "new testament" and you will be erased. Have mercy on yourselves and stop blowing ill wind all over your creation. You will reap the whirlwind and wind up in FEMA camps. You already are.
I don't expect you all to be able to understand what I am saying to you, which is true Torah as only a few Jews in every generation are able to see it - but at least stop hating and recognize the pure Jews when you see them.

You owe your very existence to them. Know this for a certainty. They are your Yeshuah. There is no other.

Tuesday, October 17, 2017

ב"ה
שמטה

האור מכל השמשות = 1353 = 354 = שמטה
= עם ישראל יודע אליהו = אליהו נולד עם ישראל
 עם ישראל מוליד אליהו
שנת = 750 = מקים = פעם = קים אבותיכם = 1749 = 750
שנות = 756 = נו"ן = נשות = כל עולם = יוצרת כל

שנות שמטה = 1110 = 111 = אל”פ = פלא = ממלא = עולה
  כסא יהודה = יהוה פה =

Friday, October 13, 2017

ALL DEBT IS REPAID NOW!


BINGO! This is the secret of Forgiveness. Those who forgive others moral debts have their debts paid annulled. All economic debt is moral debt. Forgive and our debts are forgiven and we are freed.

This is why there can be no compromise with keeping the Mitzvot of the Sabbatical and Jubillee years. All debts must be forgiven. No loopholes. No doing figure 8s in the air to interpret. This Commandment is written and interpreted *as is*.

Our Realities are composed entirely of the meanings that we assign to words. The meanings we hear depend upon our Hearts.

HEART = EARTH

Our Reality, based on our interpretation of the words we hear, which, in turn, is based entirely upon our moral level, is our Firstborn. Every subsequent Child born to us will be born in the House in which our Firstborn is already present - our Reality.

This is why we have been adjured again and again and again to purify our Hearts. All the blood that flows to our Eyes and our Ears flows from the Heart. If that blood is not pure, is not moral, everything we see and hear is distorted and tainted and all of our understandings are blurred and distorted.

The purification of our Hearts is the purification of all Earth - and beyond.
Thursday, October 12, 2017

ב"ה

המשמעויות ששמענו כשלמדנו מלים קובעות את ממשויותינו. ממשויותינו הן פרושינו, בהם אנו משוכנעים. פרושינו תלויים ברמות המוסר שלנו

למשל

למִלה עבד יש משמעות שלילית לרֻבנו

אולם

עבד = 76 = מלאה = מתמצקות = 1075 = היכולה
 לב לבבי = זבד נביא = נביא זבד = יהוה כל =

יכולנו לשמוע את כל המשמעויות ההן של המִלה עבד. אולם, רֻבנו *בחרנו* במשמעות שלילית. היינו משוכנעים שהפֵרוש שלנו הוא הנכון היחיד והוא הפך למציאות ממשית ומוצקת, דהיינו הנכונה שלנו

פֵרושי המשמעויות בהם אנחנו משוכנעים קובעים את הפרושים שלנו על התורה! המפרש את המֻנחים בתורה באופן שלילי בהכרח יפרש את התורה באופן שלישי ולא יבין כלל וכלל את המצות

כל גבולות ארץ ישראל = 2139 = 141 = מצוה = קולה
= חג צהלה = ארץ גאלה = 1140 = 141

המצות = 541 = ישראל = מצאתי = אמך = שרה לאה
 אהל שרה = אהל הלכה למעשה = אלה החקים העליונים
 1540 = 541 = הממלכות = יוצר המצק = 

המציאות = 552 = בנך = כל בשר = בשר כל

המציאות שלנו היא בננו. היא יליד פנימיותנו. כל ילודה שלנו אחריכן היא אל תוך הילודה הראשונה שלנו - המציאות בה אנחנו חיים. דעו זאת והבינו את שלוחות אמת זאת

עלינו להוליד וללדת מציאויות יפות, נעמיות וטובות וזאת תלויה ברמת המוסר שלנו. יהוה הזהיר אותנו לנהוג בטהרת המִדות שלא נברא מציאויות מכוערות