Tuesday, June 19, 2018

ב"ה

ארץ ישראל היא ה' ממֻמשב"ה

כדי לחזור לארץ ישראל מבבל אנחנו צריכים להנות יותר מהנאמנות הפשוטה לה' מהפלפול

Wednesday, June 13, 2018

ב"ה

תקון התלמוד

מולדת = תלמוד = 480 = פת = קרקעי = עתי
=  כלנו יחד באהלינו במדבר = כח אמהות = יחוד אמהות

זאת הבעיה עם התלמוד הבבלי. הרבנים נסו לגנוב את כח האמהות ונסו להשתמש בו. אך, הם אינם יכולים, כי הם גברים.

אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ. בראשית מא : מ

מה הכסא?

כסא = 81 = אנכי = טבע = מועצת חכמות = 1080 = 81
 = מועצת אמהות יחד = קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

הכסא = 86 = אלהימ = הטבע = מועצת החכמות
 = מועצת האמהות יחד 1085 = 86 = פה העתיק הקדוש
=יד כנסת ישראל =אגוד כנסת ישראל = אמך דמך

אם יוסף לא היה יכול להגיע לרמת האמהות, הרבנים כן יכולים???

תלמוד תורה = 1091 = 92 = פחד = תורה כח אמהות = את הרה כח אמהות

לכן, בבל חיבת ליפול. לא נכנסים לאהל שרה עם בוץ בבל על הנעלים.

השליטה על כל התבל שוב בידי אמהות ישראל - כרצון ה' יתברך.

בידי = 26 = הויה

בידי אמהות ישראל = 1019 = 20 = קרן חוה = אחוה
= חזה = בעל שם טובWednesday, June 6, 2018

ב"ה

מספיק סימנים?

החתם = 1013 = 14 = דוד
= על שם אחד

חותם = 1014 = 15 = י-ה
 = דוד תם = על שם דוד

אמת = 441 = מישעיהו
= את תורת היחוד = 1440 = 441
=  את לי = משפט כל ספרי תורה

הויה = 26 = בידי = הוא דוד
=  הוא אגוד

התורה חתומה ביד הויה = 1117 = חקי

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק
=  הכסא התורה חתומה ביד הויה
= 1203 = 204 = אברא = ברא תם
=  התורה חתומה ביד מועצת החכמות הויה
= 2202 = 204 = בעל ארץ = נצחנו
=  נצח כלו = נצח להויה

כל החתומים = 1119 = 120 = עמי
=  עמוד = עומד = מועד = אליהו הנביא
 =  כלב הבונה = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2118 = 118 =  חקי אתם

אין סוף = 1577 = 578
 = אשתי שמות כל החתומים
= 2576 = 577 =  אדון שמות כל החתומים

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

כל הארץ בידינו = 1238 = 239
= עלץ רחל = קרן רחל = על שם רחל

חדוש מלכות = 814 = צדיקים

חדוש המלכות = 819 = הצדיקים

חדוש מלכות דוד = 828 = האותיות
= האבירים = גוף חוה = גוף עולם חדש
= 1827 = 828

חדוש מלכות דוד בכל התבל = 1317
= 318 =  חדוש

מספיק סימנים?


ב"ה

הקמת כסא דוד בארץ

כסא = 81 = אנכי = טבע = קבוץ כנסת ישראל =
= 2079 = מועצת חכמות = 1080 = 81
= מלך מלכות דוד = מלכות דוד לי לך

הכסא = 86 = מוצעת החכמות = 1085 = 86
= פה העתיק הקדוש

מלך = 570 = לי לך = ימי מלכות דוד
= הנה מלכות דוד = מלכות דוד עולם שמחה
= 1569 = 570 = מלכות דוד עולם גשמי
= אשר אבינו = אבינו המלכות = על קרקע
= קרקע המלכה = עת המלכה

ימי דוד = 74 = עד

ימי דוד עד = עד עד = 148 = נצח

מלכות דוד בארץ = 1613 = 614 = בברית
= חרות = דוד שש

דוד = 14 = יד = אוהב = אהוב
= אגוד = בת תורה = 1013 = 14
= את הרה בת = המלכות בשרי = הגו


כסא דוד = 95 = דניאל = נולדה = ידועה
= המוליד

שלמה = 375 = אנשי דוד = אגוד אנשי
= אני שדי = אנו כל בית ישראל שדי
= 1374 = 375

דוד בהוה = 32 = דוד חי = יחיד = לב

דוד ושלמה = 395 = נשמה = כל הספר
= מהעפר

מלכות דוד = 510 = ריש = י ישר = ירש = שיר

חושבת = 716 = יקום = קיום = בן דוד

יושבת על = 818 = המלכה יושבת = תחית

יושבת על כסא דוד = 913 = בראשית = שם אחד
= מתגלמת = זאת שרה = זאת הלכה למעשה

המלכה יושבת על כסא דוד = 1013 = 14 = דוד

הקמת כסא דוד = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
= עיניך = פניך
= קהל שרה = גופי אהל שרה
= גופי ישראל = גופי הממלכות

הקמת כסא דוד בארץ = 1743 = 744 = שמש בארץ
= היהודים בארץ = דוד לן

הויה הקים = 741 = אמן = אלין

כסא דוד בארץ = 1198 = 199 = הצדק

הויה הקים כסא דוד בארץ = 1939 = 940 = מצרים
= הברית החדשה העתיק הקדוש = בלב אהרן