Friday, July 13, 2018

WHEN WE SEE DUST WE SHOULD THINK: humility

It is essential that we understand these events positively. When you see dust you should think of humility. The "dust storm" is the coming of the most humble Souls [Soul-Soil-Sol] to Earth. For God's sake run to greet them with joy. Understand Who They Are Who have arrived. This is what the most Holy in Israel look like to the eye - like dust! They are that Humble. They are also that great and that strong. From that Dust everything grows. Everything. Accept Them as They are, not as you expect Them to be. They look like Cosmic dust. They also have all the power of Cosmic dust.


Tuesday, July 10, 2018

ב"ה

מקור הבנקאות ותקון כל בנקים

בנק = נקב

הבנק = נקבה

הבנקאות היא עוות וסלוף עקרון השקעות זרע בנקבה. הבה נבאר את האמת וכך נתקן את הסלוף.

זכר = 227 = ברכה = נהיה כל הארץ
= 1226 = 227 = סוד נקבה
= אבי ואמי ירושלים
= עמק כל ספרי התורה
= רחב כל ספרי התורה
= אם ובת דבורה = חזה אור
= תקון בעל שם טוב
= תקום המלכה ארץ עתק של כל ספרי התורה
= 4223 = 227
= אני רואה את בשר = אני רואה את המציאות
= אני רואה את עולמות

זרע = 277 = עזר = העֻבר = כל זכר = כל ברכה
= אור סובב = תקון אבי ואמי = 1276 = 277
= אדמה ברכה = יהיה מאור
= אני רואה את בנך = אני רואה את כל בשר
= אני רואה את כל המציאות
= אני רואה את כל עולמות
= הארץ לפני


בנק = 152 = נקב = כל ארץ = 1151
= 152 = כל בכל כל = כל אדמה אליהו
= לב ארץ חי = השוכן ארץ בהוה = 2150 =
= 152 = בני נולד = בני מוליד = בני מול דוד
= בני יודע = בני הוה עד = הויה מתגלם בכל
= לב עמי = לב אליהו הנביא = אליהו הנביא השוכן
= לב כלב הבונה = כלב הבונה השוכן
= לב ישעיהו בן אמוץ הנביא
= ישעיהו בן אמוץ הנביא השוכן
= שמר תורה

נקבה = 157 = הבנק = ירושלים = 1156
= 157 = כל הארץ = המלכה כל בה
= עיני כל ספרי התורה = פני כל ספרי התורה
= רשמה תורה

השקעות זרע בבנק הנקבה מביאות התשואות הגדולות ביותר.

רבית = ברית


Monday, July 9, 2018

ב"ה

הנה כל הארץ התחדשה = 1938 = 939 = הברית החדשה
  דבורה התישבה = בן דבורה חוגג =

ב"ה

 = למחק תבל שגוי = 929 = ברית חדשה

 יבשה בים = שטח בים


ב"ה

האיות הנכון של שמות האותיות העבריות

אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= אדמה = 50 = מי = דמו = כל = היה יהיה = מזג

האדמה היא מזוג שמות האותיות העבריות. מזוג נכון הוא הרכב של אדמה טהורה ופוריה וקדושה.


ב"ה

למה ומדוע יש רעידות אדמה?

אדמה = 50 = מי = דמו = כל = היה יהיה = מזג =
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

תבל = 432 = לב כל עפר = כתבי = ספרי לב אדמה
= שכל לב אדמה

כל שבוש בתלמוד תורה גורם לשברים ועוותים באדמה. כל התלמוד הבבלי צריך להמחק בפני האדמה כי הוא עבודה זרה מאדמת נכר. זה מה שקורה עתה. אחרי טהור האדמה והימים, הכל תהיה ארץ ישראל כבראשית.

האדמה = 55 = הכל = כלה = שמים בארץ
= 2053 = 55

תקון אדמה = 1256 = 257 = כל אור
= תקום על אדמה = שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

תקון כל אדמה = 1306 = 307 = רבקה = קרבה = ששון
= עולם שש

תקון כל האדמה = 1311 = 312 = חדש
= ישב = אור כל שמים בארץ = 2310 = 312

תקון כל עפר האדמה = 1661 = 662
= אני אם = אני אתר = בנים = אדמה בים
= ברית אדמה = שרה אמנו עולם שמחה
= שרה אמנו עולם גשמי = שדה שמחה