Monday, July 28, 2014


ב"ה

שנת השמיטה היא דרור!

דרור = 410 = י"ת = ת"י = קדוש = קדשו = ברא אור

בכל מקום בו אנו רואים את האותיות י"ת או ת"י בתורה, התורה קוראת לדרור! דרור הוא קדוש וקדשו ה'! כשאנו עושים קדוש בשבת ובחגים אנו קוראים לדרור. איפה אנו רואים את האותיות י"ת בפעם הראשונה? במילה בראשית! ראשית כוונות ה' יתברך היא דרור! הברית בין עם ישראל וה' היא ברית דרור. הביטוי ביאת משיח כולל גם כן המילה דרור. בעצם, אי אפשר לדבר עברית בלי לקרוא דרור ולהכריז דרור. לב הלשון העברית הוא דרור.

בראשית = 913 = בראש דרור = באשר דרור = באשר ברא אור
 = שם אחד

ברית = 612 = בר דרור = דרור רב

עברית = 682 = סוד ברית = עבר דרור = דרור בער

ביאת = 613 = את דרור

חפש = 388 = צדק צדק

צדק צדק תרדף = חפש תרדף

הדרור הוא לב הלבבות של התורה. כל התורה קוראת לדרור. המשעבדים בקרב העם היהודי, דהיינו בעלי ההון (אותם הנביא אליהו מגנה "כהני בעל"), והפוליטיקאים והרבנים המשרתים אותם, לימדו אותנו לחשוב כי דרור וחופש הם מונחים נרדפים להפקר ושילוח הרסן. אולם, ההפך הגמור הוא  הנכון. רק כאשר אנו חופשיים, בעלי דרור, אנו יכולים להפעיל את השכל, לנהוג ע"פ המצפון ולעשות צדק בלי לפחד שנאבד את הפרנסה וכל העולם שלנו יתפרק.
עמנו בתהום של שיעבוד כעת, הדתיים והחילוניים גם יחד.  הנשק המנציח את שיעבוד העם היהודי, דתיים כחילוניים, ובעצם את העולם כולו הוא הפרוזבול. הלל הזקן לא היה צריך להגן עלינו מפני מצוות ה' יתברך. הוא לא היה יותר גדול מהנביאים שבכו אל העם לשמור את שנות השמיטה והיובלות כדת משה. תקנת הפרוזבול שלו לא אפילו התקבלה אצל כל הרבנים בזמנו. הם פשוט פחדו לבטל את הפרוזבול, שהם הגדירו "עלבון חכמים". מה יגידו על אותו היהודי שתקן פרוזבול נגד רצון ה' – שהוא היה רשע? בטח הוא מתואר בתלמוד כצדיק וחכם-על. אלא מה?
אבל אני מבקשת שתחשבו: האם הלל הזקן היה גדול יותר מהנביאים? האם הוא היה צריך לשמור עלינו מפני הקדוש ברוך הוא? הוא יותר אהב אותנו ודאג לנו מבוראנו?
הבה נהיה בעלי גבורת החסד ונבטל את העוול הנוראי הנקרא "פרוזבול" ונצא לדרור ונוציא את העולם כולו לדרור – ולשמחה ולעידן המשיח.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
המלחמה היא הסחת דעת הציבור 
ערב שנת שמיטה, הבעל"ט

המלחמה היא הסחת דעת הציבור ערב שנת שמיטה, הבעל"ט.
בעלי ההון לא רוצים שנתאחד לקראת שנת השמיטה, נתארגן לטובות כולם ונשמיט ונמחל את החובות כי הם יודעים שלעשות כן ישנה את סדר כל העולם וישחרר אותנו לדרור.
אז הם מפיעילים את הגלמים שלהם בממשלה להטסיס את הציבור בפחד ואימה ולהכריז על למלחמה.
הבה נהיה חכמים ונקיים את מצוות שנת שמיטה כדת משה, בלי פרוזבול, - דווקא. נצא לדרור ונוציא את העולם כולו לדרור.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com