Friday, October 17, 2014

ב"ה

בית מקדש

יד עושה = 395 = נשמה = דוד עושה

היד עושה = 400 = ת = הנשמה = ידה עושה
= חוה עושה = כל יקר לי = כל ספרי

ידים עושות = 1406 = 407 = אתו = אות

הידים העושות = 1416 = 417 = אותי = זית = הבית

מקדש הידים = 1073 = 74 = למד = עד = לבב גואל

בית המקדש = 861 = אסף = מקדש הידים העושות
= הידים העושות קדש לי = 1860 = 861 = לאלף
= לתת אל

עבודה = 87 = פז = חסד באהבה

הידים העושות הן כל ענין בית המקדש, אחי האהובים, היקרים מכל – הידים העושות ארוחת בוקר, הידים העושות את הכביסה, הידים העושות לחם, הידים העושות מלאכה למען המשפחה והאנושות – כל עושה לנו חסד באהבה.

אין שום צורך לבנות בית מאבן. אין שום טעם לעשות המחשה או הדגמה של העבודה שאנו עושים יום-יום. אנו כבר עושים את עבודת הקודש על אמת ולכל דבר. הרואה זאת כבר בגן עדן. רק עלינו להעריך את קדושת האדם.