Monday, March 9, 2015

ב"ה

משיח = כל פרח האביב

פרחי האביב = 318 = חירק = חדוש

משיח = 358 = מ + חירק = מפרחי האביב
= כל פרח האביב
= צֶמֶל = צ + סגול + מ + סגול + ל

Saturday, March 7, 2015

ב"ה

צֶמֶל: סוד המשיח

"משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה עודה תנוקת בוחל אלו ימי נעוריה בזו ובזו אמרו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה." – מסכת נידה ה:ז

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה לערך של האות הסופית

פגה = 88 = הגיע = נגלה

פַּגָּה
= פ + דגש קל + פתח + ג + דגש חזק + קמץ + ה
= 1476 = 477 = אות ע = אתמול = את מול
= את מלאה

בחל = 40 = מ = לי = ולד = גואל
= משפטים = 1039 = 40 = אבותיכם
= כתר אבות


בֹּחַל = ב + דגש קל + חלם + ח + פתח + ל
= 1603 = 604 = דם = אגרת = עץ החיים

צמל = 160 = נקוד

צֶמֶל = צ + סגול + מ + סגול + ל
= 358 = נחש = משיח = השמחה
= מ + חירק = חדוש ולד = חדוש גואל
= חדוש אבותיכם = 1357 = 358
= צחק נקוד

Wednesday, March 4, 2015

ב"ה

קדושת חג פורים

חג פורים הוא חגיגת פרי עץ החיים. הבה נראה את חג פורים ממבט היושבים בגן עדן. אל תקראו פור, אל פאר ורפא. כאן נראה את מה שרבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום מצא ביער.

חגיגה = 29 = חגיגת עץ החיים
= 2027 = 29 = אוהביה
= עץ החיים קדש הקדשים
= 3026 = 29 = הויה אב
= כל בית ישראל יחד בעל שם

ישראל = 541 = אמך
= להעלות = מצאתי = המצות
= נפש עולה = ממש כל עולה

חגיגת = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424

חגיגת פרי = 714 = דין = בשבתי
= שחרור = דרות לעד = האדם לעד
= עולם הבא = עלום האב

עץ = 970 = עיר הכהנים
= עיר רעיתי
= יער רעיתי
= סוד שם
= לבלוב ע"ב האותיות
= לבלוב גלגול האותיות
= סוד גוף חוה כנסת ישראל
= 1969 = אבינו אתך

החיים = 633 = החכם = גלם
= האדם החי = כתר אהבה

עץ החיים = 1603 = 604
= אב אם = דם = אגרת
= אם בעל שם

אדם = 605 = עלץ עץ החיים
= 2603  =605 = כפתור ופרח עץ החיים
= עולם עץ החיים פורח
= אם כל בית ישראל

פורים = 896 = צוף = רפאה האדם
= פרי רות = עיר התורה = יער התורה
= האדם הפאר = דרות הפאר
= רפאה דרות = פאר הצוחקות
= רפא הצוחקות
= עסיס פרותי
= אם הפרי = הקוטפות פרי
= פרי בעץ החיים = 1895 = 896
= אתם פרי עץ החיים = 2894 = 896
= הוא יער עץ החיים
= יער עץ החיים בי
= גזע עליון
= טהור כל דורותי

חג פורים שמח!