Wednesday, December 20, 2017

ב"ה

הפחד מהמות הוא הפחד מהאמת

 = פחד = 92 = חי עד = מתגלם בהוה = 1091 = 92
= השלום על כל = אנכי העתיקה קדושה
= אחד המת החיים = 1092 = נחת החיים
 נחת החכם = דעה אהבה = האהבה עד = בהוה עד

החכמה היא להתגבר על הפחד של היותנו יהוה, האל העליון, ועצם העובדה כי אנחנו חיים לעד ולעולמי עולמים ולנצח נצחים. המקבלים אמת זאת לא מתים ונשמותיהם אינן ומתגלגלות - אלא בצחוק

ודעו זאת

 = מלאך המות = 1022 = 23 = החי = חיה = אברהם ויצחק
 תחית צדיק = תחית צוחקב"ה
שמוש נכון בעינים

 = עין = 780 = פן = ממשת = עשית = עירך
= כל בית ישראל עורך = אשר בשר עורך = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779 = 780 = עלום מתגלם
= עדן העלץ = עדן הקרן = עדן התם = לכל יודעים
= לכל נולדים = לכל מולידים
= שמח תבל = משיח כתב = כתב ספר חי
= כתב ספר העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2778 = 780 = שבת החכמה = בן החכמה
 און הנביאה = און נביאי

 = עיניך = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
 בבית הויה = ברית יחוד

 = עינים = 740 = מן = נולדים לי = ממלכים
= יודעים גואל = יודעים גו אל = כל בני חיים
 כל הבנה חיים = כל בני חכם

 = ישראל = 541 = עין ימין = 1540 = 541
= עשית דמיון = הולך = הל האשר
= להעלות = עלות הל = עלות לה = הל קדוש
= היות צל = שמע צוהל = את עיני = את פני
= את הקהל = עיני ישעיהו = פני ישעיהו
= הקהל ישעיהו = אהל שרה = שרה לאה
= קרן הל שרה = קרן הל הלכה למעשה
= קרן הל החקים העליונים = 2539 = 541
= בשר יהוה אהבה = אחד בשר הקדושים
= בשר הקדושים אהבה = בשר המשלמים אחד
= בשר המשלמים* אהבה = אלישע צהלה
 סיני אתי = תהו צהלה

*המֻשלמים

  = עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ
 בעל אדמה

 = עין שמאול = 1157 = 158 = וכל ארץ
 עלץ ירושלים = קרן נקבה

  = עין ימין ועין ושמאול = 2703 = 705 = הן = הקם
= עין ימין הוא* עין שמאל
= עין שמאל הוא* עין ימין
= היודעים = המולידים
=
הנולדים = המלכים
כידוע אפשר לנקד את המִלה הוא בשורק או בחירק
*

שמוש = 646 = א-להים = הל תורה

 = השמוש = 651 = האלהים = נאם = כל אם
= כל אתר = תאר כל = הל התורה = הל יום
 הל דורות

 = נכון = 776 = בעדן = כל הקדושים יודעים
 1775 = 776 = בת שבע אתם = יוחנן אתם
 = השמוש בעיניך = 1293 = 294 = עיר דוד
 מלכיצדק

 = הנכון = 781 = אעין = קרן עין = 1780 = 781
 עין תם = עין העתיק הקדוש = עשית עלץ

 = השמוש בעיניך הנכון = 2074 = 76 = *עבד
 לב לבבי = מתגלם ב... = הרצון מתגלם

היודעים להשתמש נכונה בעינים הם הזוכים להקרא עבדי ה' והם מבינים נכונה את התֹאר עבד

ישראל הוא עין ימין. כל הכתוב אודות ישראל בתורה הוא חכמת עין ימין, ועצות איך להשתמש בה נכונה. כפי שראינו עין ימין הוא עין שמאל. זאת היחידה כל החכמה בתורה באה ללמדנו שמוש נכון בעינים. היודעים להשתמש בעיניהם נכונה רואים את הפרושים הנכונים של התורה, רואים את ארץ ישראל ורואים את פני הויה
עלינו לדעת איך להאיר בחכמה ובכוונות טובות וגם איך להצל מתוך אהבה ורצון לשלום וכוונות טהורות. זאת כל חכמת התורה כֻּלה
Tuesday, December 19, 2017

ב"ה
 
ספר מלכים הוא שמן המשחה

 = פך שמן = 1620 = 621 = פרש ספר מלכים = כתר העתיק הקדוש
 כתר תם = כתר עלץ = היום

ספר מלכים = 1040 = מקץ = מעלץ = קמץ = שמן = יצר עינים

פך = 580 = פרש = שפר

לפרש = 610 = ים = האדם = עמך

 = מפרש = 620 = כתר = כל ספרי טהור
= כל שכל טהור = כל עפר טהור = יורדת
 חברתי = חבר קדוש = תחביר = ברית האב

 = המפרשת = 1025 = 26 = יהוה = כל בית ישראל יחד
 המֻשלמים = הקדושים

משיח = 358 = המשחה = ספר חי = כל פרי חי

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

ספר מלכים הוא-הוא שמן המשחה. המפרש את ספר מלכים נכונה רוקח את את שמן המשחה נכונה. כל הפרש את ספר מלכים בטהורה ונכונה הרי הוא או היא המשיח. זה סוד חנֻכהב"ה
מות = 446 = האמת
מות הוא המצב המירבי האין-סופי. החויה של מות כ-מות או כ-האמת ענין של בחירה חֹפשית והשתדלות. המוצאים את האמת הסופית כשהם חיים לא מתים. הלא מוצאים את האמת הסופית כשהם חיים, גם אינם מוצאים אותה אחרי מותם


Monday, December 18, 2017

ב"ה


הבונים החפשיים


 = א = 1 = 1000 = העתיק הקדוש = עלץ = תם
קרן


ור = 206 = עצמו = מופיע = ראה = דבר


 = אור = 207 = ראה קרן = 1206
= 207 = דבר תם = דברתם
= דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = העתיק הקדוש מופיע
 העתיק הקדוש עצמו = תורם


 = נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052 = 53
= קרן אליהו = קרן ישעיהו בן אמוץ = 3050 = 53
= את האלהים = אתה אלהים = את כל אם
= את כל אתר = תאר את כל = תורת אמה
 יהוה שוכן


 = נבאה = 58 = נח = בנו = מחי = שש האמהות
  1057 = 58 המביא = מביאה


 = נביא = 63 = חנה = מביאי = המביאה
= לשון יהוה = 1062 = 63 = כל אהבה
 כל אהבה = בונה


הנביא = 68 = נביאה = הבונה


 = נביאי = 73 = הנביאה = חכמה = גמ”ל
= לשון אלה = 1072 = 73 = לשון לאה
ליצר עולם אלה = קרן כנסת ישראל
   73 = 2071 = העתיק הקדוש כנסת ישראל
עלץ כנסת ישראל


 = נבואה = 64 = הוא אליהו = הוא ישעיהו בן אמוץ
= 2062 = אתם בני = 1063 = 64 = אתם הבנה
 מידי = יהוה הוא כל בית ישראל יחד


 = הנבואה = 69 = אבינו = אנו הוא = אני האב
= תורת בני = 1068 = 69 = קרן כל חי
= אני את האם = משכן האב = נוה האב
= רות אמהותי = 402 + 666 = בת כל התורה
= בת כל דורות =תורה האמהות = אמהות התורה
 אל הוא כל בית ישראל יחד


 = השופטים = 1010 = העתיקה הקדושה
= 11 = וה = חג = שלום עד = שלום מתגלם
2009 = 11 = שלום תהלה החיים


 = אלהים = 646 = מו"ם = מדברת = מותר
 היהודיה אם = כתר יהוה = מה אם


 = יהוה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
המשלמים = הקדושים


נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052


 = מביא אור = 260 = הרנה = הנהר
 תרומות אור = 1259 = 260


 = מביאי אור = 270 = בונה אור = רע
 מביא אורי  


מביאי האור = 275 = ערה = רעה


 = מביאי אורי = 280 = עיר = יער
= חנה דבורה = מביאי הזהר
 דבורה בונה = דבורה ובנה

 = הבונים = 673 = בני תורה = בת ירמיהו
=
חסד כל ירמיהו = גלגול של ירמיהו
 
הדור בנות

חפש = 388 = צדק צדק = אהב ממש

 = החפשיים = 1013 = 14 = דוד = יד
 
אוהב = אהוב = בת תורה = את הרה בת


 = צדק כתר דוד = 828 = גוף חוה
= יד צדיקים = דוד צדיקים = אוהב צדיקים
 
האותיות = האבירים


 = דבורה בונה את בית המקדש = 1542 = 543
 קרן בלהה = עלץ לבי = בישראל

 = כל הנביאים בונים את בית מקדש = 2658
 660 = ימים

כל נביאים בנו = 786 = עין = ישועת

 = כל הנביאים בנו את בית המקדש = 2048 = 50
= כל = היה יהיה = אדמה = לחגוג = יהודה חזה
= העתיק הקדוש גלוי = 1049 = 50
= קרן לגוי = להוגה תם = אל חוה
= סוף פסוק שלום
=
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= כל בית ישראל אמה = ידי יהוה
=
אוהבי יהוה = אהובי הקדושים
=
אהובי כל בית ישראל יחד
 
ידי כל בית ישראל יחד

אין שום סכוי לרבנים הלומדים את התלמוד הבבלי להבין איך לבנות את בית המקדש. הבניה היא תרומות ועבודות צדיקים האוהבים את הבריות בכל מאדם בלבד


Wednesday, December 13, 2017

WHAT THE “MATRIX” IS 
AND HOW IT WORKS

Normally, we should not take our thinking cues from movies and should not adopt the “memes” of the movies. In the case of the “matrix”, however, the meme is apt and it is also widely popular. Thus, by employing the term “matrix” we may garner the attention of a far wider audience than if we were to employ Torah terminology, with which few are familiar.

The Torah of Moses is “The Matrix”. Those who control the matrix describe the nature of all of reality. It should be needless to say that this power is immeasurably greater than controlling economies.

To control the matrix of Torah is to determine the nature of time, space, the qualities of energy, the qualities of matter, the paths of the stars and planets and all that is derived therefrom.

When Jews learn Torah, the breath that issues from their nostrils and breath, together with the light that issues from their eyes forms the creation. Their breathe when learning Torah is the Spirit that enlivens the Matter of the letters.

Most Jews are not consciously aware of what I just said. They think that existence is “just there” or created by God who they conceive of only in the third Person and infinitely removed from them. They were told that by the rabbis, whom they trusted. Now, understand that if the Jews pronounce that God exists as some infinitely removed, impossibly lofty other – that is what God becomes. The Jews create God too. That's right. That's what I said. Read it again and let it sink in. God is the Jews' Baby. As we incubate God in the Womb of our Consciousness, so God is.

Again, most Jews are wholly unaware of that and most would jump to call me a heretic. In every generation, there were a few Jews who came to be able to see this and, fearing for being censured, or perhaps even banished, by the rabbinical establishment, learned Torah thus in secret. That is the true Kabbalah, in contradistinction to the claptrap that prevails.

The rabbis taught that the Hebrew root L-M-D means to learn, as most of us understand learning – a process of taking in information, which gradually transforms our consciousness. While this is not entirely untrue, neither is it entirely true. In fact, the Hebrew root L-M-D, which equals 74, is the same value as the Hebrew word חולל, pronounced cholel (guttural ch), which means the one who brings the extant into existence. It is also equal to the value 1073, which is identical to 74, because the letter א, is both 1 and 1000. The value 1073 is the value of the term מתגלם, which means to become incarnate, to assume existence, to take on form. When a Jew learns Torah, a Jew is God coming into existence and will create actuality.

Those who are able to direct how the Jews learn, determine the very nature and properties of reality and all that is in it, both concrete and abstract. The Jews trusted their rabbis and the rabbis led them astray. The rabbis told the Jews to learn such that what the Jews bring into existence is Babylon and not the Holy Land of Israel.

The Rabbis also changed the definitions of terms in Torah. For instance, if one defines the Hebrew word רע, as 'friend' rather than as 'evil', the entire interaction between “the serpent” [who is HaMashiach] and Chava ]Eve] is seen as being very, very different. עץ הדעת טוב ורע [translated unfortunately as 'the tree of the knowledge of good and evil] actually means advice from a good friend. Neither does Torah tell us not to eat from it. That too is an incorrect translation. Actually, Torah tells us how to read and employ every letter in Torah in what appears, due to the rabbis' unintentionally or or intentionally misunderstood rendering, as a prohibition on eating from the tree.

Having discussed, even briefly and perfunctorily, the outcomes of the rabbis' decision to render the termרע in the story of [Beraysheet] as evil rather than as friend; we see that rather than Christianity being a correction of the rabbis' mistakes, it
is based entirely on rabbinical definitions of the terms in Torah and runs yet further afield with those errors.

The task before us, then, is for the Jews to begin to learn Torah not as the rabbis directed them to, but as the Holy Prophets direct us to. The words of the Prophets only seems harsh if we are not adepts at the gematriot and if we insist on attributing negative definitions and connotations to terms in Torah. In reality, all of Torah is a mediation on Peace and every term in Torah is a specific expression and nuance of Peace.

It is absolutely essential that the Jews break out of the rabbinical “matrix” and return to learning Sepher HaTorah in accordance with the Highest Will. If we do, we will, change the entire structure and expression of reality.

Torah is not a book of rituals and strange narratives. It is the interface between God In and Of Itself and the Creation. It is the Book of Life. It is the Book of Reality. It is the Book of Generation and Generations. Thus the Jews must read it. If not, we will continue to live in this unpleasant simulation. It is only when we learn Torah with the highest of intentions for the Creation that we create what is worthy of being called Reality [ISRAEL => IS REAL].
ב”ה
 
ה"מייטריקס" הוא ספר התורה

 
לא כדאי להניח לסרטים להכתיב לנו את המונחים בהם אנו משתמשים או לתאר את צורות מחשבותינו. למרות כלל זה, בו אני דבקה, ה-meme “המייטריקס” מתאר מציאות אותה עלינו להעריך נכונה, להשתלט עליה ולבטלה. כמו כן, ה-meme “המייטריקס" מאד פופולארי והשמוש בו מעורר את תשומת לבם של אנשים רבים ממגוון השקפות רחב, שלא היו שמים לבם אל דבור אודות תלמוד תורה במונחים המסורתייםמשמעות השרש ל-מ-ד אינה רק אסוף מידע פסיבי, המשנה לאט לאט את האופי ודפוסי ההתנהגות שלנו. שרש ל-מ-ד = 74 וזאת הגמטריה של המלה חולל. כאשר אנחנו לומדים תורה אנו מחוללים את המציאות. האות ם שוה 600. לכן


מתגלם = ה' להתגלם = 1073 = 74

המתגלם = 1078 = 79 = דעה = עדהכאשר יהודי/ה לומד/ת תורה הוא או היא ה' המתגלם ממש, וטיב הלימוד קובע באילו צורות ה' מתגלם. כאשר אנחנו לומדים תורה, אנחנו נושמים. הבל פינו ורוח אפינו מחיים את העפר. הבריאה נולדת מהרֵאוֹת שלנו. ההבל היוצא מן הראות שלנו דרך פינו ואפינו נקבע על ידי כוונותינו
 
עפר = 350 = ספרי = שמי = שכל = יצר כל

 
כאשר הרבנים השתלטו על הלמודים, ובמיוחד כאשר הם השתלטו על ההגדרות והמשמעויות של המונחים בתורה, הם קבעו מה ואיך היהודים ילמדו. בכך, הם קבעו את אופי כל הבריאה והיצירה. כך הם השתלטו על העולם כלו כי הם קבעו איך מחוללי המציאות יתגלמו. הם קבעו בכך את המרחב, את טיב כל החומרים, את חווית הזמן, את מהירות היצירה וההתפרקותה, קשיות כל החמרים ואת יציבות היצירה

 
כל עוד אנחנו לא לומדים ברמה יותר גבוהה, אין תקווה שהעולם ישתנה כי רמת הלמודים קובעת את טיב הבריאה. אם אנחנו רוצים לשנות את העולם, עלינו לדעת כי אנחנו ה' מתגלם ומחולל את כל העולמות

 
הנה כמה חלופים הקשורים לענין המבארים את המצב: בכל החלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית

 
= למד = 74 = עד = חולל = מתגלם = 1073 = 74 = בחסד
=
אתם כנסת ישראל = 2072 = 74 = קרן חכמה = קרן נביאי

  קרן הל לבו


 = ללמד = 104 = לעד = לחולל = דק = בארץ = 1103 = נחמו
 
מחנה העתיק הקדוש


אתר = תאר = 601 = אם


מתאר = 641 = שלושהשלושה אבות = מתאר באותהמתאר = 646 = א-להים = אתר מההמתמציאות = 552 = בנך = כל בשר = עולמות

בן = 702 = שבת = צורות = הארצות


המתאר את המציאות הוא אם בנו. כן. כן. כמו שכתבתי

למידה = ילד מאד. האדים מפינו ומאפינו יולדים את המציאויותמשמעות = 856 = נוף = כל הציון = בית מקדש

המשמעות = 861 = בית המקדשקביעת ההגדרות של המונחים בתורה קובעת את הממשות של היצורים בבריאה

הגדרה = 217 = דבורה = רזי = הזהר


מֻנחים = 708 = אזן = הגן


הגדרת = 612 = ברית


חדשה = 317 = יבשה = שטחברית חדשה = 929 = הגדרת יבשה = הגדרת שטח
הגדרת משמעויות המונחים בתורה קובעת את בריאת ויצירת המציאות. הגדרה שגויה של שרש ל-מ-ד תשבש את כל הִגּויינו, ולכן את תכונות כל הַגּוֹיִיםנושם = 956 = ספר תורה

על כל יהודי לדעת זאת כי אם נלמד את ספר התורה בכוונות של שלום, אהבה ורצון טוב של כל הבריאה, נחולל את ארץ ישראל כרצון העליון של ה'. אם נמשיך להגות בתלמוד בבלי, נמשיך לחולל בוץ בבל ונמשיך להתבוסס בו


תקון העולם הוא תלמוד תורה נכונה


תקון עולם = 1912 = 913 = בראשית = מתגלמת
תלמוד = מולדת