Monday, November 30, 2015Hope and Dreams of Israel in the Gulag
                                                                          
I hope one day to make Aliyah to Israel.
Someday, God willing, I hope to live in a Jewish society.
I hope to live peacefully and morally in the Land of Israel with other Jews who learn true Torah by night and till the Earth by day.
I hope one day to live in a Jewish Society overseen in love by learned, beloved and trusted Elders.
I hope one day to wake in the Land of Israel and have my Heart soar with Joy and Hope and Thanks.
I hope one day to live without fear and sorrow and uncertainty for my safety and those of all around me.

I hope one day to be a really real Jew.

Wednesday, November 25, 2015

ב"ה

שמיטה
פירוש התומים על שולחן ערוך חושן משפט

מתוך ויקיפדיה:
רבי יונתן אייבשיץ מבאר את טעם המצווה בניסיון לחנך את האדם להבין את פחיתות ההישגים הגשמיים בעולם הזה, חינוך להסתפקות במועט, ומקשר אותה אל מצוות שמיטת קרקעות:

ומה עצום מצווה זו, וטעם יש בה, ועל ידה ידע איש הישראלי אשר ימינו כצל על הארץ, וגרים ככל אבותיו אריסי בתי אבות, ולה' הארץ ומלואו. וידע כי לא שלימות אנושי לעסוק בקיבוץ הקניינים ולאסוף חמרים חמרים... והיא שנת שביעית שנת רצון לה', אשר ישליך אדם אלילי כספו, ולא יאמר אלקינו למעשי ידינו, הוא היקום והרכוש, כי אז אין כסף נחשב כלום, ולא יועיל הון ביום עברה. ולכן נוהג שמיטת קרקע וכספים בשנה ההיא, שבת נוגש עול מדהבה.
ומצווה זו גרמה לישראל שלא נשתקעו יותר מדאי בעסק משא ומתן, ולהרבות בסחורה כאניות סוחר, ולבלות בו זמן יום ולילה כהגויים אשר על פני האדמה. ולא כל המרבה בסחורה מחכים, כי לזו צריך הלוואת איש באחיו, ולהיות נושה איש ברעהו מזמן לזמן, וזה אי אפשר בהחזיק מצווה הנ"ל, כי בהגיע תור השמיטה - ישמט הנושה וייצא נקי מכל חובו. ואם כן היה, חובה עלינו להחזיק במידת הספקות כראוי ונאות לעובד השלם... וכאשר היו אבותינו, לא פנו אל הון, רועי צאן, מגז כבשים יתחממו ומחלב עתודים ישתו. וברכת ה' היא תעשיר, ברצונו נותן וברצונו נוטל, ושווא כל תחבולות בני אדם. ואם כן מצווה זו למה לא נדבק בה בתכלית הדביקות והשמחה.
– פירוש התומים על שולחן ערוך חושן משפט

Tuesday, November 10, 2015


ב"ה

שליטת הקדושים על החומר

יש, לכאורה, סתירה פנימית בבריאה. ה' קורא לאוהבי השלום ילדי לבו, דם דמו. ה' יתברך קורא לאוהבי השלום הקדושים. אבל, איך אפשר לשמור עליהם מפני רשעים בלי אלימות, הסותרת את השלום?

התשובה היא: ע"י שליטה על העולם הגשמי. אנו אמורים להיות בשליטה על כל חומר .החומר אמור להגיב אך ורק לרצון צדיקים ואוהבי שלום. החומר אינו אמור להגיב בכלל לרצון רשע. אנו חייבים לשלוט על כל חומר - לא כדי לאזור כח גס או לצבור חפצים. אלא, לעשות את רצון ה' יתברך בעולם האמתי ולמנוע מרשעים להגשים את מזימותיהם. היהדות, כפי שהיא נלמדת דיום, אינה מלמדים את אוהבי שלום לעשות זאת. לכן, היא אינה יכולה להיות הפרוש הנכון של התורה.
הגויים קורם לארץ טרה (שיבוש השם תורה). כיבוש הארץ הוא שליטה על החומר.


שמירת מצוות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה מיועדת ללמד אותנו איך לשלוט על העולם הגשמי. אין למסתמכים על "פרוזבול" שום תקווה ללמוד לשלוט על החומר בלי אלימות וגסות.