Sunday, July 31, 2016

ב"ה

התקון האחרון

התקון האחרון יהיה תקון הרבנים והחזרתם מהגלות הבבלית הנוראית, בה הם שרויים, אל תורת ה'. זאת הגאלה.
יש לרחם עליהם עד מאד, אבל, יחד אם זאת, לדעת כי דבריהם אינם דברי אמת ואינם דברי תורת משה. יש לזכור תמיד כי הרבנים הלומדים עבודה זרה בבלית כל העת הם בני ה' , אך לא נציגי ה'.

Thursday, July 28, 2016

ב"ה

דבורה בת פרימעט העלתה שאלה לפני בית הדין של מעלה וקבלה תשובה

בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

איך למנוע רשע?

איך למנוע רשע = 1277 = 278 = שבת המלך
= בן המלך = אזרע = זרעתם = זרע תם
= פוסק לקולה ברחמים

איך למנע רשע?

איך למנע רשע = 1271 = 272 = עבר
= צדק וחסד = חסד צדוק
= כנסת ישראל צדקו
= פסק לקולה ברחמים
= אלישע ברחמים

אנא! לפסוק ברחמים תמיד!

Wednesday, July 27, 2016

THE RABBIS HAVE A LOT TO ASK FOR FORGIVENESS FOR

We need to be honest. If we love our Children and if we want to return to HaShem, we have to be brutally honest.It is the Babylonian Talmud, ridden and riddled as it is with Babylonian avodah zara, that drives those who learn it to do terrible things - all kinds of terrible things, like Prozbul which creates the living death of poverty and keeps evil governments in place. Not everyone gets so sick from the Talmud as to rape children, but it harms everyone who touches it to one extent or another. It is time to root out that evil. Yes, the Babylonian Talmud is the basis of a very dangerous cult. It is not Judaism. It just uses Jewish terminology and retains a few ancient traditions as fig leafs. But it is Babylonian avodah zarah in its core.

It is time that the Rabbis asked our forgiveness for leading us astray into Babylonian avodah zara.

Sunday, July 24, 2016

ב"ה

כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת יְהֹוָה לְעֶזְרַת יְהוָה בַּגִּבּוֹרִים 
 – שופטים ה : כג

פסק = 240 = ספק = עמלק

פו = 86 = אפה
= כולל = כלול = הטבע
= הכסא = כנסת ישראל דוד
= 1085 =86 = יד כנסת ישראל
= פה העתיק הקדוש

פוסק = 246 = מור = מדבר
= אמרה = הטבע נקי
= פועל הלכה למעשה

טבע = 81 = אנכי = כסא
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81
מלוה = היינו = תרבות חסד

הארץ = 1106 =107 = קבה
= גלעד = כסא הויה = אנכי הויה

חק טבע = 189 = פקדה
= פה בארץ = 1188 =189

חק הטבע = 194 = צדק = יפקד
=  ידוע בארץ = 1193 = 194
= נולד בארץ = מוליד בארץ
= מול דוד בארץ = הוה בארץ עד

חקי הטבע = 204 = דר = רד
= אברא = בראתם = 1203 = 204
= ברא תם = צדיק = צוחק
= כולל דוד בארץ

כל חקי הטבע = 254 = נדר = כל דר
= רחמו = חמרו

לעזרת = 707 = זן = און = השבת
= אשתו

לעזרתי = 717 = זין = הבין
= פוסקים ברחמים = 1716 = 717

לא באו לעזרת = 747 = מקראות
= להבין = זמן

בגבורים = 823 = אותיות = אבירים
= תחיתה

משה  = 345 = הספר = שליה
= בלב איש = בלב האשה
= רוח מאפי = אפי מחוקק

כל חקי הטבע אמורים להיות חקי צדק ממשיים. כאשר אנחנו פוסקים בצדק, אנחנו בונים כסא ראוי לה' יתברך בעולם זה. אם המצב אינו כך, אין מנוס מהמסקנה כי הגברים אינם באים לעזרת ה', אינם לומדים תורת משה נכונה, אינם גבורים די הצורך להלחם בעמלק בתוכם ואינם פוסקים הלכה ברחמים.

אם הרבנים אינם מסוגלים למצוא את גבורי ישראל בתוכם ולהלחם בעמלק בתוכם ולפסוק בגבורה וברחמים, אם הרבנים אינם יכולים לאתר את משה רבנו בתוכם, יהושע בן נון וכלב בן יפנה ושמשון וברק בתוכם, ולהלחם את מלחמות ה' ברחמים, אזי על הנשים למצוא את הגבורות כדבורה וכיעל בתוכנו.

התורה מיחסת עדיפות לגברים כפוסקים, כי אין להם רחמים של בשר, אז הם צריכים לפתח את תכונת הרחמים בעזרת הלימודים. אולם, אנחנו לא יכולים לסבול מצב בו ח
ֹמר העולם ירוד, עכור, איטי ומתיר לזוועות להתרחש כי הגברים אינם לומדים כדת משה. עלינו, בנות דבורה ויעל, לתקן את החֹמר במקום הגברים כי הם אינם מסוגלים לעשות כן.

ב"ה

פוסק ברחמים

רחם = 808 = אברהם
= באר אדם = באר אדם
= באר המינקת = אקרב שרה
= אקרב הלכה למעשה
= אקרב החקים העליונים
= 1807 = 808

רחמים = 858 = כל רחם
= ברא כל אדם = באר כל עמך

ברחמים = 860 = סף = נתתי

גוף = 809 = רחם העתיק הקדושה
= 1808 = 809

הגוף = 814 = הצדיקים
= קים בארץ = 1813 = 814

פוסק הלכה = 306 = אשה
= כפור = מוסר = יוצר
= הרוצה = הצורה

פוסקת = 646  = א-להים
= מדברת = לדורות = מהאם

רחם אשה = 1114 = 115 = אנחנו
= חזק = עליה = עמה = הנני

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= הנני העתיק הקדוש
= אנחנו העתיק הקדוש
= חזק העתיק הקדוש

שד-י = 314 = בקרבי = דוד מכל דור

משה = 345 = שליה = בלב האשה
= בלב איש = רוח מאפי = א-ל שד-י

ההר = 210 = הרה = דור = חבר
= בחר = גזר = אור בא = בא תקון
= 1209 = 210 = הדר עתיק הקדוש
= העתיק הקדוש בורא

תורה = 611 = את הרה
= העתיק הקדוש בורא את
= 1610 = 611
= ישעיהו העתיק הקדוש בורא
= העתיק הקדוש בורא ישעיהו
= את בקרן אור
= את בעתיק הקדוש בורא
= בורא בת

דבורה = 217 = רזי = הזהר
= דבר העתיקה הקדושה = 1216
= 217 = ראה עתיקה הקדושה
= דבר שופטים = ראה שופטים
= ראה פשוטים = דברה פשט התורה
= טבור

הטבור = 222 = ברכ = רכב
= הבירה = רזיה = ספר דברי הימים

פוסק הלכה למעשה ברחמים = 1611
= 612 = ברית

אם אדם אינו פוסק הלכה למעשה ברחמים, סימן שהוא אינו בן ברית אברהם.

פסק לקולה ברחמים = 1271
= 272 = עבר*

*עֻבָּר

קדוש פסק לקולה = 821 = העליון

קדוש פסק לקולה ברחמים = 1681
= 682 = אנכי אם = עברית
= סוד ברית = העליון ברחמים
 = חסדים = כנסת ישראל עמך
= כנסת ישראל האדם = מעשה מרכבה

פוסק ברחמים = 1106 = 107
= הארץ = קבה = כסא הויה

הפוסק ברחמים בונה כסא ראוי לה' יתברך בארץ.

הפוסק ברחמים = 1111 = 112
= יציב = בעלי = בלעי = הוא לע*
= הוא על

*לֹעַ

הפוסק ברחמים גורם לארץ להיות יציבה כי הוא מעלה את כל חקי הטבע לקדושה.