Wednesday, February 24, 2016

ב"ה
 
חנוכת מקדשנו בימים ההם בזמן הזה  

ברשימה זאת, בע"ה, נראה כי המקדש עומד בכל זמן. נוכיח כי המשיח חי בכל זמן. כי השבת חלה בכל זמן. וכל זמן הוא בכל זמן.

בכל מקום בו אות סופית כתובה הכוונה היא לערך של האות הסופית.

בימים ההם בזמן הזה = 2038 = 40 = מ

שימו לב כי האות מ נמצאת בביטוי בימים ההם בזמן הזה. אנו רואים כי כל זמן קים בכל זמן.

בכל = 52 = הויה הויה = אליהו

הילכך:

זמן = 747 = השבת בימים ההם בזמן הזה
= 2745 = 747 = מקראות = להבין
= קוראת בימים ההם בזמן הזה

עלינו להבין נכונה את המקראות. ואם נעשה כן נדע כי כל זמן הוא שבת.

משיח = 358 = יושב בימים ההם בזמן הזה
= 2356 = 358 = ספר חי = ספר בהוה
= בימים ההם בזמן הזה בהוה מכל דור
= חי בימים ההם בזמן הזה מכל דור

מקדש = 444 = קדש בימים ההם בזמן הזה

עומד = 120 = בימים ההם בזמן הזה ועד
= 2118 = 120 = מועד = עמוד = עמי
= אליהו הנביא

שמטה = 354 = שטה בימים ההם בזמן הזה
= השדה בימים ההם בזמן הזה = 2352
= 354 = שדי בימים ההם בזמן הזה
= בקרבי בימים ההם הזמן הזה
= דוד מכל דור בימים ההם בזמן הזה

Thursday, February 4, 2016

ב"ה

הבה נהיה חזקים ואמיצים למען טהורת המסורת

עלינו להיות חזקים ואמיצים די הצורך להודות כי הפדופיליה אינה תופעה חדשה בקרב העם היהודי. היא בטח לא החולי המוסרי והנפשי היחיד שיש בקרב העם היהודי.
כל המצוות, כולל המצוות הקשורות לנשים וטף, פורשו, בין היתר, ע"י פדופילים, גנבים, צמאי דם, מגלומניים ויהודים מעורערים מוסרית ונפשית אחרת – יהודים בדיוק כמו יהודים היום.
היתכן כי הלל הזקן התקין פרוזבול? הבה נהיה מציאותיים. צדיק שהיה מוכן למות מרעב וקור כדי ללמוד תורה בנעוריו לא היה מתקין פרוזבול בזקנתו! הלל הזקן לא היה חושב כי הוא חכם, צדיק ורחמן יותר מהקדוש ברוך וגם הוא לא היה פוחד מהרומאים.
פרוזבול הוא פרי הדמיון החולה של איזה בריון רודף בצע, חסר לב וחסר מצפון. אותו חלאת אדם שהיה מעיז לעוות את דברי ה' יתברך ולשעבד את העם היהודי לבעלי הון, היה גם משקר בקשר למי התקין פרוזבול והיה מיחס את ההתקנה למישהו בעל סמכות שאף אחד לא היה סותר את דבריו.
רוב הרבנים הנקראים "חז"ל" לא היו יותר נעלים מוסרית מרוב הרבנים היום. אם הם היו כולם צדיקים ומוסריים ואם הם פרשו את התורה נכונה, לא הייתה גלות.
עלינו לעבור על *כל* הפרשנות בתלמוד במסרק סמיך כי התלמוד כלו שורץ.

ב"ה

אל תחשבו אף רגע קט כי אני מבקרת 
את התלמוד בקלות ראש!

שקלתי האם לפתוח את הפה במשך עשורים - לא רק שנים.
שתקתי כי לא רציתי לערער סתם. קוויתי שדברים יסתדרו. קוויתי כי הרבנים יתעוררו ויחזרו בתשובה אמתית. אני עדין מקווה שהם יחזרו בתשובה. אבל זה לא תירוץ לשתוק בינתיים.
אני רואה מה קורה בקרב העם היהודי במדינה וגם בחו"ל ובעולם כלו ואינני יכולה לשתוק עוד כי אני יודעת כי הכל נובע מלימודים בעברית - ואם רבבות ומאות אלפים של יהודים הוגים בשקרים וכזבים, העולם הנוצר מכך לא רק עולם של אשליות. האמת הרבה יותר נוראי מזה. ההוגים בתלמוד - הפדופילים, המכורים לסמים, האלימים, הגנבים, המגלומניים...וגם התלמידים בהשפעתם, מיצרים עולם של זוועות. כל העולם סובל: היהודים, הגויים, החיות ואפילו הצמחים. גם העולם הדומם מושפע לרעה והחומר ירוד עד מאד. די!