Thursday, December 29, 2016

ב"ה

הדלקת נר שבתאי בחג חנכה

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

מה זאת אומרת כהן מדליק נר?

כהן = 725 = כל העם = חזקים = עמך חזק
= אנחנו עמך = אנחנו האדם = כל בית ישראל כאן
= 1724 = 725 = חזון כל בית ישראל = בעולם הזה
= היום בארץ = חגים בארץ = ראיתי בארץ

ענג חג = 134 = דלק = צמד = חג כל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה = 1133 = 134
= עולם שמחה מתגלם = 2132 = 134
= עולם גשמי מתגלם = לב ארץ
= דיני עולם שמחה = דיני עולם גשמי
= עין שמחה = עשית שמחה = עגונה

מדליק = 184 = פקד = כל עגונה = ענג כל חג
= הקהל בלבי = אליהו נגלה בלבי = דולק בלבי
= העקדה

נר = 250 = אור גדול = אור גיל = תקון גדול
= 1249 = 250

מדליק נר = 434 = דל"ת = תלד = לקדש
= בתבל = ענג חג מכל דור = עגונה מכל דור

כהן מדליק נר = 1159 = 160 = נקי = נקוד
= ענג חג הויה

דין = 714 = עולם הבא = הוא שבת = שחרור
= פשר עגונה

אי אפשר לערוך ולהדליק את נרות השבתות והחגים נכונה ובאמת כל עוד אנחנו לא מבינים את דיני העגונה נכונה, ובחוסר ידע גורמים לעגונות לסבול. לב כל הארץ עצוב כל עוד אנחנו מפרשים את דיני העגונה באופן שגוי בגלל טמטום הלב.

כל עוד עגונות סובלות בגלל סירובם של הרבנים לפרש את דיני העגונה נכונה, אין לאותם רבנים מקום בעולם הבא כי העולם הבא הוא-הוא הפרושים הנכונים של דיני עגונה.

פרוש דיני = 660 = ימים = סתר

פרוש דיני עגונה = 794 = כעדן = חזה עדן
= חזה בת שבע

פרוש דיני העגונות = 1200 = תקן =שקף = קשר קשר

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נדליק = הקהל ילדי = פני ילדי
= עיני ילדי = חק הטבע = הטבע בננו

שבתאי הוא הכוכב השישי במערכת כוכבי הלכת.

בלילה השישי של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב שבתאי.

שבתאי = 713 = יגן = גן אם ובת = 1712
= 713 = אבין = שבת חג = את ההרה אמנו
= שבת העתיקה הקדושה
= בן העתיקה הקדושה
= ברך העתיקה הקדושה
= בת העתיקה הקדושה מכל דור
= חדש את = ישעיהו חדש
= ישעיה ישב = שבי את
= בת האשה

מדליק נר שבתאי = 1147 = 148 = קמח
= המעגל = נצח = לנסח = פסח = פה נביא
= בפינו = קהל אחד = חגי אצלו

נחגוג לנצח = 248 = חגגנו לנצח
= חמר = אור ספר מלכים
= 1247 = 248 = תקון ספר מלכים
= 2246 = 248

נחגוג לנצחים = 858 = חגגנו לנצחים
= נחזה לנצחים = נהיה לנצחים
= רחמים = ברא כל אדם

המדליק נר שבתאי = 1152 = 153
= בצלאל = נס גדול

היה פה = 105 = עלה

נס גדול היה פה = 258 = רבנו = רחמי
= חמרי = בצלאל עלה = חקי הקהל
= הקהל  בנינו = פני בנינו


ב"ה

יום אחד = יום תקון כל זכרונותינו

זכרון = 933 = זכר עולם = עולם ברכה = החיים מכל דור
 = שבת קדוש קדוש קדוש = 1932 = 933
=  זכר כפרות = ברכה בדרך = עריכת תקן לב
=  חזה בראשית = חוגג בראשית = בראשית אחוה
=  חג קבוץ בראשית

הזכרון = 938 = חלץ = זכר אשתי = עולם הברכה
 = לתקן און = 1937 = 938 = לתקן השבת
=  לתקן הבן = החיים כפרה = לב אם כפרה
 = לב אם מסרה = לב אם יצרה
 = עריכת תקן הלב = עריכת תקן לשון
 = 2936 = 938 = יחידה אתך
=  יהי בראשית = חזי בראשית = בשלום
=  השבת קדוש קדוש קדוש

זכרוני = 293 = טוב ורע = הפרח

זכרונות = 689 = גופם = פגום
 = בית זרע

תקון זכרון כל האדם = 2799 = 801
=  תקון זכרון כל עמך = אף
=  ארם = שבת גופי = אנכי חי שבת
=  אנכי שבת בהוה = הנשמות

תקון כל הזכרונות = 1950 = 951 = ספר תורה
=  ספר האדם העתיק הקדוש

תקון כל זכרונותינו = 2011 = 13 = אחד
 = כל זכרונותינו אור

יום אחד = 629 = גוים = עלץ חיים = 1628
629 = = התורה אחד = התורה אהבה
=  עתיק הקדוש האדם בהוה
 = התורה תקון כל זכרונותינו = 2627 = 629
= התורה אור כל זכרונותינו
 = יום תקון כל זכרונותינו

ה' מתקן ועורך את אוצר וארכיון כל זכרונות כלל האנושות בכל דור ודור. כך, נוכל לזרוע מחרים ברחמים ובשלום ובשמחה. לא יהיה עוד המושג "כפרות" כי לא יהיה חטא ולא יהיה סבל ולא יהיה אי-הבנות התורה הגורם לחטא ולסבל.ב"ה

ביום חמשי של חג חנכה אנחנו מאירים את צדק

  צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. - דברים ט"ז : כ

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

יום חמשי = 974 = יום משיח
= יום הגשמי = ראיתי הגשמי
= חג האדם גשמי = חג עמך גשמי
= דעץ = התורה השמחה
= יום השמחה = כל בית ישראל משלם*
= 1973 = 974  

*מֻשְׁלָם

האור הגשמי = 570 = מלך = לי לך
= התקון הגשמי = 1569 = 570
= אשר אבינו = אשר כלו אהבה
= אשר כלו אחד = עם ישראל הגשמי
= עם ישראל השמחה

שמש = 640 = מ"ם
= היהודים = עיניך = פניך
= מקשר = קשר אבותיכם
= 1639 = 640
= אם גאלה = לדה אם

כהן = 725 = כל העם = חזקים = אנחנו האדם
= אנחנו עמך

אהרן = 906 = והכל שריר ובריר וקים
= 1905 = 906 = כל חג שריר ובריר וקים
= תקות = נולדתי אתה = מוליד קדשו אתה
= מקדש אמהותי = את שרה = שרה ישעיהו
= את החקים העליונים = את הלכה למעשה
= ישעיהו עולם שמחה למעשה
= ישעיהו עולם גשמי למעשה
= את עולם שמחה למעשה
= את עולם גשמי למעשה

 כוכב = 48 = מח = יובל = הגדול = גילה
= הויה אתכם = 1047 = 48 = הקדושים אתכם
= 2046 = 48 = המשלמים* אתכם
= כל בית ישראל יחד אתכם
= כל בית ישראל יחד כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר הויה = את כתר הויה
= את הויה יורדת = יורדת את הויה

*המֻשלמים

לכוכב = 78 = מחל = יהיה גילה = יהיה גדולה

מכוכב = 88 = החנכה = יהי חנה = יהי נביא
= אל בנה

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

עד = 74 = למד = יסד = דיני
= מתגלם = 1073 = 74
= קרן חכמה = עלץ חכמה
= העתיק הקדוש הנביאה

נגה = 58 = גנה = נח = מחי = החמה
= כוכבי = יובלי = בנו = נבו
= לב הויה = לב הקדושים = לב המשלמים
= לב כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל השוכן יחד = 2056 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= כל המקום בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית

עד נגה = 132 = קבל

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

ארץ = 1101 = 102 = בלע = בעל = כל בכל
= אני זוכרת אתו = כל חג החיים אתו
= צוו = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא מול דוד = דוד נגלה
= אנחנו פה אתך = צדוק אתך
= המלכה אתם = אתן = את המלכים
= את יודעים = את נולדים = את מולידים
= ערכתי את = עריכת ישעיהו
= הוא הוה עד = הוה עד את עמך
= הוה עד את האדם = נולד את האדם
= מוליד את עמך

לארץ = 1131 = 132 = קבל = עד נגה
= נח מתגלם
= כל המקום בספר בראשית מתגלם
= 3129 = 132 = לב המלכה = לב מיכל

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

מאדים = 655 = הנם = המים
= דוד חגיגת הזהר = הגו חגיגת הזהר
= דוד חגיגית דבורה = חגיגת רזי הגו
= הגו חגיגת הזהר = הגו חגיגת דבורה
= הגו חגיגת דבר העתיקה הקדושה
= 1654 = 655 = אם ילדי = כל האדם  
= השלישי

כן, הרביעי הוא השלישי, כמו נגה הוא החמה. כל הכוכבים בעצם חכמה אחת. כל הכוכבים הם אור השכל.

השכל = 355 = שנה = מחשבה = המשבח
= העפר

אור השכל = 562 = בניך = תקון השכל
= 1561 = 562 = השכל שקוף = השכל שוקף
= העפר שוקף = העפר שקוף
= אני אשר = כל חג אשר

ארץ הוא הכוכב השלישי = 1821
= ארץ הוא הכוכב מאדים = עלץ העליון

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
= מוליד בארץ = מול דוד בארץ
= ידוע בארץ = יודע נחמו
= מנחה העתיק הקדוש נולד
= חק הטבע = הטבע בננו
= חק מועצת החכמות = הנסתר מתגלה
= אנכי רואה את האור באחרית הימים
= 2192 = 194
= אנכי רואה את עם ישראל באחרית הימים
= 3191 = 194

צדק צדק = 388 = חפש = החנכה מכל דור
= חק הטבע צדק = צדקה כסא בננו
= אנכי רבקה = קרב הטבע = עיר בננו = יער בננו
= אנכי רואה את אור הצדק באחרית הימים
= 2386 = 388
= יצא באחרית הימים = 1387 = 388

אחרית הימים = 1284 = 285 = העיר
= עירה = פרה

אחרית כל הימים = 335 = שלה
= פרה אדמה

באחרית = 621 = היום = חגים
= האדם חג = חד עמך = ראיתי
= העתיקה הקדושה אב ואם
= 1620 = 621 = בת טהרה

הימים = 665 = הסתר = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= 2663 = 665
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= קרן נחום = עלץ נחום = סדם תם
= אני עץ החיים = בני משה רבנו
= אות רבנו

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא
= ממזר = מזמר = פארו = פזר
= מאור לי = אור מאבותיכם
= תקון מאבותיכם = 2285 = 287

באחרית הימים כל היהודים מבינים את טעם דיני הממזרים נכונה ועושים לממזרים צדק וחגיגה ולא עוול ודחיה.

ביום בו האור מגיע לכוכב שבתאי, נראה גם תקון העגונה ונשמח וננחם גם את כל העגונות.

באחרית כל הימים = 1336 = 337 = שאול
= שואל = היום כל הימים = ראיתי כל הימים
= ראיתי כל הסתר = רופא כל = כל פארו
= כסאו אור גדול = עיר צין אור גדול
= פז אור גדול = לבנה אור גדול
= לבנה תקון גדו

אנחנו באחרית הימים = 1401 = 402 = בת  
= מרכא כפולה = עלץ ישעיהו
= ישעיהו משנה חקי הטבע
= משנה את חקי הטבע

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222

אנחנו כבר באחרית הימים = 1632 = 624
= אוהבים = ידים = דוד עמך = אם חיה
= הגוים = חוה אדם = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = שרה אמנו אתכם
= ישעיהו כתר שרה אמנו = בת ספר דברי הימים

Wednesday, December 28, 2016

ב"ה

חנכה

חנכה = 83 = חמלה = מח יהודי = יובל יהודי
= כונותם = 1082 = 83 = לב אמי = לבי ספר מלכים
= חסיד תם = אנו הויה = אנו הקדושים = אנו המשלמים
=  אנו כל בית ישראל יחד = כל חג יחד = אני אתכם
 = כל חג אתכם = כל חג כתר ישעיהו = את כתר כל חג

החג = 16 = הוה = זוג = היא

הגיע = 88 = החנכה = נגלה

החג הגיע = 104 = צד"י = דק = קד = לעד
= בארץ = 1103 = 104 = נחמו = אליהו בכל
= כל ילדי

הוה עד = 90 = נולד = מוליד = מול דוד
= יודע = ידוע = פי = הפה = גם את פה
= 1089 = 90 = גם ישעיהו פה
= ישעיהו פה משה רבנו

החג לעד = 120 = הוה לעד = זוג לעד = עמי
= עומד = מועד = צל = אליהו הנביא

אליהו נגלה = 140 = עיני = פני = צמוד
= הקהל = קהלה = מעל = הויה על יד

אליהו הנביא נגלה = 208 = יצחק = הגר = בארה
= הבאר = בראה = ראשון = 1207 = 208
= עולם אשר = דקדק = לעד לעד = נחמו נחמו

הנה החג כבר בא = 301 = אש = קרא = קרן מכל דור
= 1300 = 301 = עלץ מכל דור = העתיק הקדוש כפר

הויה פה = 111 = אל"פ = פלא = ממלא = עולה = הדבק
= דבקה = קוה = ממלא = המשלמים פה = 1110 = 111
= הקדושים פה = כל בית ישראל פה יחד
= הויה היסוד


Sunday, December 25, 2016


ב"ה

תקון חוגי הכוכבים בחג חנכה

כל עוד היהודים בשליטה עצמית והולכים בדרכי ה' הישרות, אנחנו מעל להשפעת הכוכבים. למעשה, אנחנו מנהיגים את מסלולי הכוכבים. ברגע שאנחנו מתחילים להתפשר מוסרית ומתפתלים במחשבותינו, חוגי הכוכבים נהיים בלתי מסודרים, אנחנו נופלים מתחת לרקיע ובכך, אנחנו נהיים נתונים להשפעת הכוכבים, כמו הגוים הבריות.

מחשבות היהודים הן קובעות את חוגי כל הכוכבים. לכן, עלינו להזהר עד מאד מאד ללכת ישר בדרכי ה' ולחשוב מחשבות נעלות, ישרות ובהירות.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.
כמו כן, כאשר אנחנו עושים חלופים, אנחנו לא מוסיפים אמות הקריאה, אלא אם יש טעם לעשות כן. הוספת אמות הקריאה, ללא טעם, משבשת את הערכים הנכונים. למשל: המילים "מתוקן" ו"מושלם" אינן כתובות בחולם, אלא בקבוץ. לכן: כשאר אנחנו עושים חלופים, אנחנו מאייתים את המילים נכונה, כך: מתקן ו-משלם.

חוגיו = 33 = גל = הכח = היחוד = חייה
= גו הגוי

כל חוגיו = 83 = חנכה = אל אליהו = אל כלב
= אל ישעיהו בן אמוץ = 2081 = 83
= אתם אנכי = בקבוץ כנסת ישראל
= ישראל ישראל = ישראל הולך
= ישראל הצדיקים הדבקים
= בטבע = נביא חוגג

טבע = 81 = אנכי = כסא = מלוה = מולה
= מוהל = כונה = מועצת חכמות = 1080 = 81
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81 = אתם עדה

ישעיהו בן = 1103 = 104 = צד"י = דק
= קד = לעד = בארץ = את שבת
= שבת ישעיהו = את בת מכל דור
= דוד נולד = מוליד דוד = יודע דוד
= גו הנולד = קבוץ הנולד = אהרן עמנואל
= תקות עמנואל

אמוץ = 947 = אהרן לוה = אמו עולם צדק
= תקון חוגי כל הכוכבים = 1946 = 947
= כל חוגי הכוכבים אור

טבע משלם = 1051 = 52
= הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד
= כלב = אליהו = ישעיהו בן אמוץ
= בכל = לב חוגג = השוכן חוגג
= 2050 = 52 = אהרן מעלה
= וכל חוגי הכוכבים מתקנים הארץ
= תקון חוגי כל הכוכבים לעד
= סדור כל יום חח לעד

עמנואל בן ישעיהו = 1300 = 301
= אש = קרא

עמנואל בן ישעיהו נולד = 1390
= ישועה

בן אליהו = 754 = מדין = שבת אליהו
= בן ישעיהו בן אמוץ = 2752 = 754
= בכל שבת

בן אליהו נולד = 844
= בן ישעיהו בן אמוץ נולד = 2842
= 844 = מקדשת

הוא בן = 714 = דין = עולם הבא
= שחרור = שבת אשריך = 1713 = 714
= עלץ שבת חג

הוא בן אליהו נולד = 856 = נוף = בית מקדש
= מקדש בתי = מקדש בקדשו
= אשריך בן אליהו נולד = 1855 = 856
= כל ציון = הוא שבת ישעיהו בן אמוץ נולד
= 2854 = 856

בן אליהו נולד בארץ = 1947 = 948
= בן ישעיהו בן אמוץ נולד בארץ
= 3945 = 948
= עלץ אמוץ = להגשים = הוא שלום

חק הטבע = 194 = צדק = נולד בארץ
= 1193 = 194 = נולד לעד
= מוליד בארץ = מוליד לעד
= מול דוד בארץ = מול דוד לעד

לעשות צדק = 1000 = 1 = א
= לערוך צדק = צדק ציון
= צדק משכילות
= העתיק הקדוש = עלץ = קרן
= על שם = שם המלכה
= על עולם צדק

חקי טבע = 199 = הצדק = צדקה

לעשות הצדק = 1005 = 6 = ו
= לערוך הצדק = ציון הצדק
= שופטים = פשוטים
= צדק המשכילות

חקי הטבע = 204 = דר = רד
= צוחק = צו חק = צדיק

תקון חקי הטבע = 1410 = 411 = תהו
= אלישע

סדור כל יום = 936 = שלום = סדור כל התורה
= שם אלה = שם לאה = שם אהל
= אהל עולם צדק

סדור כל יום עד = 1010 = 11 = שלום עד
= שי"ן = ו-ה = העתיקה הקדושה = חג
= סדור כל התורה עד = בקבוץ = ב + קבוץ
= אהרן בארץ = 2009 = 11
= והכל שריר ובריר וקים בארץ
= 3008 = 11
= והכל שריר ובריר וקים לעד
= אני שריר ובריר וקים בארץ
= אנו כל בית ישראל שריר ובריר וקים בארץ
= 4007 = 11
= כל חג שריר ובריר וקים לעד

סדור כל יום לעד = 1040 = 41 = מקץ
= מעלץ = קמץ = אלי = לוה = ספר מלכים
= סדור כל התורה לעד = סדור כל התורה בארץ
= 2039 =  41
הכוכבים = 663 = גנים = עלץ בנים
= 1662 = 663 = אם בני = בכל תורה
= קרן בני = את הרה בכל

כל הכוכבים = 713 = יגן = אבין
= שבתאי = = שבת חג = עגלים
= כל אלץ בנים = 1712 = 713
= אם כל בני = אתר כל בני = אם כל הבנה
= אתר כל הבנה = מנביאים = כלם נביא

מסלולי הכוכבים בסדר = 1105 = קו
= דבק = צוי

עדן = בת שבע = 774 = שבת כנסת ישראל
= 1773 = 774 = רגל ישראל = תקן לב ישראל
= יוחנן = הכוכבים שרים