Tuesday, June 13, 2017

ב"ה

דעת = צעיר לעד

סוד גדול - סוד הברית החדשה מפי ירמיהו הנביא

צעיר = 370 = גוף זקן מתחדש = 2368 = 370

צמתת = 930 = שלם = יהיה לי לך = עתק בחיי
= עלץ ברית חדשה

וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי

לצמתת = 960 = הנה עולם צדק
= עולם צדק עולם שמחה = 1959 = 960
= עולם צדק עולם גשמי

צמתות = 936 = שלום = עתק של לאה
= אהל לאה = אלה אלה

עץ = 970 = משלם* = קשיש הרנה

המילה "מושלם" אינה כתובה באות ו' בעברית נכונה. היא מנודקת בקבוץ, לא בשורק.

גוף משלם = 1779 = עין = פן = עשית

הדעת = 479 = טעת = צעירה לעד = הצעיר לעד

עץ הדעת = 1449 = 450 = הצעיר לעד משלם = את ילדה
= ישעיהו גלוי

שיבה = 317 = החדש = חדשה

חיים = 628 = חכם = איש שיבה
= האשה שיבה = האשה חדשה

החיים = 633 = גלם = לב אם
= האיש שיבה

גוף בריא וצעיר לעד = 1502 = 503 = גרש
= בראש

ישיש = 620 = כתר

קשיש = 710 = קים = קדום = שריר
= את חיה לעד בגוך צעיר
= 1709 = 710 = אתה חי לעד בגוף צעיר

זלפה = 122 = ראש ישיש = 1121 = כתר ראש

בגוף צעיר = 1181 = 182 = יעקב

ראש ישיש וגוף צעיר = 2306 = 308 = ש"ח = שבו

חיים לעד = 732 = לבן = לברך = לשבת

ראש ישיש וגוף צעיר לעד = 2410 = 412 = בית
= בתי

מתחדש = 752 = מבין

גוף מתחדש לעד = 1665 = 666 = קרן הימים
= כל התורה = כל דורות = כל יום

את חיה לעד בגוף צעיר ובריא = 1928
= אתה חי לעד בגוף צעיר ובריא
= 929 = ברית חדשה

המבין יבין

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.